Misiune

DECLARAȚIA MANAGERULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Subsemnatul COCOŞ LUCIAN IONUŢ, având funcţia de manager al Spitalului Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj, cu sediul in localitatea Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr. 36, judetul Timis, tel 0256/354912, fax 0256/353639, e-mail municipal.lugoj@smlugoj.ro, prin prezenta mă angajez să:
1) comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectări cerințelor legale și de reglementare;
2) să stabilesc politica și să asigur stabilirea și realizarea obiectivelor calității;
3) să conduc analizele managementului;
4) să asigur stabilirea planurilor de acțiune, disponibilitatea resurselor și tot sprijinul în colaborarea cu A.N.M.C.S.-ul în vederea îmbunățățirii continue a sistemului de management al calității conform standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare în vigoare.

Misiunea noastră este de a acorda servicii medicale de calitate de a contribui astfel la satisfacerea nevoii de sănătate a populaţiei.
Pentru aceasta aplicăm un Sistem de Management pentru calitate, mediu conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001 ISO 14001 :2005.
Viziunea Spitalului Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj o constituie asigurarea serviciilor medicale complexe, compatibile cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană.
Pentru realizarea misiunii şi viziunii noastre şi pentru a satisface într-o măsură cât mai mare necesitătile actuale şi aşeptările viitoare ale pacieţilor, de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor referinţelor privind Managementul Strategic Organizaţional, Managementul Clinic, Etica Medicală şi Drepturile Pacientului, respectiv:
a) dezvoltarea activitătii spitalului conform nevoilor de sănătate a populaţiei din municipiul Lugoj şi zonele limitrofe,
b) asigurarea îmbunătăţirii continue a calitătii serviciilor de sănătate a siguranţei pacientului;
c) asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii şi resurselor spitalului;
d) respectarea demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale a grijii faţă de sănătatea pacientului;
e) orientarea managementului organizational pe baze clinice, pentru susţinerea asistenţei medicale centrate pe pacient;
f) abordarea integratä, Inter multidisciplinarä a pacientului în managementul de caz;
g) promovarea eficacităţii si prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audit clinic prin optimizarea procesului decizional;
h) asigurarea continuitätii asistentei medicale în cadrul spitalului, prin alocarea resurselor necesare, conform misiunii declarate dupä externare prin colaborare cu medicii de familie, medicii specialişti din ambulator;
i) promovarea prin standarde a dezvoltării culturii organizaţionale;
j) protejarea mediului;
k) conformarea cerinţelor legale privind sănătatea, securitatea ocupatională asociate tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul organizaţiei, un mediu de lucru optim pentru toţi angajaţii.

Obiectivele noastre. privind asigurarea si îmbunătătirea calităţii serviciilor şi siguranţei pacientului sunt:

 • plasarea permanentä a pacientul în centrul atenţiei;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • creşterea calitătii actului medical prin pregatire profesionalä continuä învătarea din erori a întregului personal;
 • organizarea si îmbunätătirea comunicării între profesionişti între personalul medical si pacient şi apartinători;
 • colaborare profesionalä între persoane echipe medicale din Spital din alte unitäti sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistenţe medicale integrate inter şi multi disciplinară;
 • asigurarea eficacitătii eficienţei actului medical, prin autoevalurea îmbunătătirea continuă a protocoalelor de diagnostic tratament a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
 • creşterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activitătii;
 • instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilitätii mobilitătii acestuia;
 • obtinerea satisfacţiei pacienţilor, a angajatilor a tuturor părtilor interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cu cerinţele legale în domeniul calităţii aplicabile activităţii desfäşurate;
 • implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calităţii prin iniţiative, performanţe, responsabilitate colaborare permanentă.

Acestă declaraţie este disponibilă tuturor persoanelor, atât angajaţilor noştri cât părţilor externe organizaţiei, find astfel publicată pe website-ul spitalului.
In sensul respectării prezentei pentru asigurarea aplicării prevederilor documentelor sistemului de management al calităţii, înţeleg necesitatea functionării la nivelul spitalului a Structurii de Management al Calităţii, structură a cărei activitate mă angajez sä o susţin.
Prezenta declaratie intră în vigoare la data aprobării, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru întregul personal al spitalului.

MANAGER
Dr. COCOŞ LUCIAN IONUŢ

Declaratie in format PDF