Drepturile persoanei vizate

Drepturile Persoanei Vizate

Persoanele vizate de prelucrări au un număr de drepturi în cadrul Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea includ:
- Dreptul la transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate. Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj furnizeazǎ informări cu privire la prelucrările de date efectuate, atȃt în zonele de acces în instituţie și la avizierele din interiorul instituţiei precum și pe acest site web.
- Dreptul de acces. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. Dreptul de a obţine o copie a datelor deţinute nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane.
- Dreptul la rectificare. Reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului să remedieze inexactitățile privind datele cu caracter personal stocate în legătură cu acesta. În anumite circumstanțe, dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, o persoană poate cere operatorului să completeze datele sau să înregistreze informații suplimentare.
- Dreptul de a fi uitat (ștergerea). Ȋn anumite situații, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele lor să fie șterse. De exemplu, acest drept se aplicǎîn cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau dacǎ individul își retrage consimțământul sau dacă informația este prelucrată ilegal. Există cateva excepții: dacă prelucrarea se face în scopuri științifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri statistice, iar ștergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor.
- Dreptul la restricţionarea prelucrării. Ȋn anumite cazuri, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării pentru o anumită perioadă de timp în care operatorul trebuie să verifice exactitatea datelor sau să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
- Dreptul la portabilitate. Persoana vizată are dreptul de a solicita ca informațiile să-i fie furnizate într-o formă structurată, frecvent utilizată, care să poată fi interpretatǎ automat prin intermediul unui program informatic, astfel încât aceasta să poată fi trimisă altui operator de date. Acest lucru se aplică numai datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin mijloace automate (nu pe hârtie), datelor cu caracter personal pe care persoana vizată le-a furnizat operatorului și numai atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului sau a unui contract.
- Dreptul la obiecție. Persoanele vizate au dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări. Exceptȃnd cazul ȋn care prelucrarea datelor se face ȋn scopul marketing-ului direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct), persoana vizată trebuie să demonstreze motivele pentru care se opune unei prelucrări.
- Drepturi legate de luarea deciziilor și profilarea automată. Dreptul se referă la decizii sau profiluri automate care ar putea avea ca rezultat efecte semnificative asupra unui individ. Persoanele vizate au dreptul să nu se supună deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Atunci când se utilizează profilarea, trebuie luate măsuri pentru a asigura securitatea și fiabilitatea serviciilor. Decizia automată bazată pe date sensibile poate fi făcută numai cu acordul explicit al persoanei vizate.
Tabelul următor prezintă drepturile disponibile persoanelor vizate în funcție de criteriul de prelucrare ales pentru prelucrare.

  Criterii legale de prelucrare
Drepturi persoana vizata Consimțământ Contract Obligatie legal Interes vital Interes public Interes legitim
Retragere consimțământ Da Nu Nu Nu Nu Nu
Transparența Da Da Da Da Da Da
Acces Da Da Da Da Da Da
Rectificare Da Da Da Da Da Da
Ștergere Da Nu Nu Nu Nu Da
Restricționare prelucrare Da Da Da Da Da Da
Portabilitate date Da Da Nu Nu Nu Nu
Obiecție   Nu Nu Nu Da Da
Decizii automate profilare   Nu Nu Da Da Da


Orice solicitare făcută pentru a invoca oricare dintre drepturile anterioare va fi tratată prompt, în termen de o lună de la primirea cererii sau de la primirea informaţiilor suplimentare solicitate pentru soluţionarea acesteia.