Program de vizită

INFORMARE

La data de 15 februarie 2019, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat Aplicatia “APEL 112” pentru telefoanele mobile, care permite transmiterea coordonatelor GPS in momentul initierii unui apel catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112. Astfel, agentiile specializate pot interveni mai rapid si eficient pentru a creste sansele de salvare in situatiile care pun in pericol viata, proprietatea si mediul inconjurator. Departamentul pentru Situatii de Urgente sprijina Campania de promovare a Aplicatiei “APEL 112” pe toate canalele sale de comunicare.

Anunt in format PDF

Informare privind confidentialitatea datelor cu caracter personal (Supraveghere video)

Condiţii de internare

Înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obţine biletul de trimitere.Prezentaţi-va la internare cu documentele necesare.

Pentru fiecare internare se percepe Coplata de 10 lei.

Condiţii generale de internare

 1. Cardul de sanatate;
 2. Bilet de trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist;
 3. Dovada calității de asigurat.

Angajaţi:

Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate.
Adeverință de la locul de munca cu nr. de zile C.M. / 12 luni 

Pensionari:

Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie)

Şomeri:

Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj

Persoane fără venit:

Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat

Elevi sub 18 ani şi studenţi:

Xerocopie dupa certificatul de nastere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinta de elev/ student
Buletinul sau cartea de identitate

Acte necesare la internare

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

Cetateni romani:

 • Cardul de sanatate
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei (adeverinta de asigurat de la angajator, talon de pensie);
 • Cartea de identitate, original şi xerocopie;
 • Certificat de nastere xerocopie pt copii sub 14 ani
 • Eventuale documente medicale anterioare (bilete de externare, investigatii, retete) daca este cazul

Cetateni straini:

 • Pasaport/act de identitate cu fotografie,
 • Asigurare de sanatate,
 • Card european de asigurari de sanate,
 • Permis de sedere – daca e cazul

ACTE NECESARE CONSULT AMBULATOR

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor și afecțiunilor stabilite prin norme (Anexa nr. 13), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
 • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card;
 • Carte de identitate sau carte de identitate (original și copie)
 • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă de angajat în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
 • Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul);
 • Cupon de pensie (unde e cazul).

Pachetul de servicii medicale in sistem ambulator decontat de CNAS

Externarea pacientului

La terminarea tratamentului externarea pacientilor se face pe baza biletului de iesire din spital /scrisoare medicală , întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului şef de sectie, sau a medicului care asigura coordonarea de specialitate.La externare, biletul de iesire/scrisoarea medicală se înmâneaza pacientului, iar foaia de observatie se îndosariaza.
Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se consemneaza sub semnatura pacientului si a medicului, in foaia de observatie. Posibilitatea parasirii spitalului la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile, a pacientilor mintali periculosi.

Medicul curant ia decizia externarii si o anunta pacientului cu 24 de ore inainte. In acelasi timp se redacteaza documentele necesare externarii:
• Bilet medical de iesire;
• Scrisoare medicala;
• Reteta medicala, daca este cazul;
• Indicatii privind regimul alimentar si de viata;
• Recomandari privind tratamentu la domiciul, daca este cazul;
• Reconsult dupa o perioada stabilita, daca este cazul;
• Concediu medical;
• Recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.
In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulate se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta.

Drepturile şi obligaţiile pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

 • Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.
 • Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii.
 • Îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
 • Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
 • Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
 • Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu dreptueile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.
 • Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.
 • Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.
 • Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.

Conform Legii nr. 46/2003:

I. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.

II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

III. Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

IV. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

V. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.

VI. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau până la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.

 

OBLIGAŢIILE PACIENTULUI

 • Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa şi grădina d-voastră sunt aici.
 • În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
 • Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale - VĂ RUGĂM - folosiţi-vă de această oportunitate.
 • FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
 • Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.
 • LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
 • ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON.
 • ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Calitatea de asigurat

Conform Ordinului Nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dovada calităţii de asigurat,

Art. 20 - Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz;

b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;

c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;

d) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;

e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

g) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului - pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;

i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti;

j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii, adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situaţie;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;

n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana.

Art. 22 - 1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei prevăzute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinţa eliberată de angajatori, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1^1 . Termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.

(2) CAS eliberează documente care fac dovada achitării contribuţiei şi deţinerii calităţii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidenţelor organizate pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru categoriile de persoane care realizează veniturile prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. b) - f) şi la art. 259 alin. (9) din lege.

Metodologia de rambursare la cererea a asiguratilor a cheltuielilor suportate de catre acestia pe perioada internarii

Metodologia proprie de rambursare la cererea asiguratilor a cheltuielilor suportate de catre acestia pe perioada internarii, in conditiile prevazute de art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016, in cadrul Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj
Metodologia de rambursare prevazuta la art.1 este urmatoarea:

 • Pacientul care a suportat pe perioada spitalizarii (internare continua sau internare de zi) cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, investigatii paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016, va formula o cerere si o va depune la Secretariatul Spitalului.
 • Cererea va contine obligatoriu numele, prenumele, CNP, adresa de domiciliu, contul bancar, banca si datele de contact (numar de telefon, sau e-mail) ale asiguratului.
 • Cererea va fi in prealabil avizata de catre medicul curant din sectia unde pacientul a fost internat si va avea atasate documentele medicale din care sa rezulte tratamentul prescris si efectuat.
 • Anexat cererii se va depune factura fiscala/ bonul fiscal care atesta cheltuiala efectuata si perioada.
 • Spitalul, va analiza cererea si va verifica daca sunt întrunite condițiile rambursării, respectiv cele prevazute la art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016. Nu se vor deconta materialele sanitare si medicamentele pentru afectiunile din programele nationale de sanatate si pentru bolile care necesita aprobarea comisiilor CAS. Decontarea se va efectua in limita listei care a stat la baza contractarii cu CAS.

Informaţii îngrijire post spitalizare

Asociația OncoHelp Timișoara – Îngrijiri paleative

http://oncohelp.ro/centrul-de-oncologie/ingrijiri-paliative/

• Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, Str. Matei Corvin, nr.2, tel. 0256/499554

http://federatia-caritas.ro/despre-noi/

http://www.hospice-timisoara.org/en/home/

Centre de îngrijire la domiciliu
O Biroul de asistenta si consiliere pentru persoane cu handicap
O Centrul de ingrijire paliativa casa ”milostivirii divine” Hospice Timisoara
O Centrul de ingrijire socio-medicala pentru varstnici si bolnavi cronici „Casa Sf. Ioan” Bacova

Centre de zi:
O Centrul de zi Casa „Sfanta Maria“ Carani
O Centrul de zi Periam
O Centrul comunitar Nadrag
O Centrul comunitar

• Asociația Handicapaților Fizic Lugoj

www.asolug.ro

• Alcoolici Anonimi

www.alcooliciianonimi.ro

• Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara (Piaţa Libertăţii, nr.1, tel. 0256/432351)

http://www.anagov.ro/timis/home-detalii

• SC Domolife SRL Timişoara (Str. Munteniei, bl.C35, sc.A, ap.9, tel. 0256/227045)

• Larry Med SRL (Str. Martir Nicoară Elena, nr.6, ap.1, Timişoara, tel. 0256/483133)

• Fundaţia “PENTRU VOI” (Str. Ioan Slavici, nr.47, Timişoara, tel. 0256/228062)

www.pentruvoi.ro

• Asociația Speranța pentru România

 

FURNIZORI ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ÎN CONTRACT CU CJAS-TM 2018

Nr.crt Nume furnizor servicii medicale Reprezentant legal Localitatea Adresa Telefon Email
1. SC ELISSAN MED SRL CZILI MARIUS LUCIAN TIMISOARA Timisoara, str.Anton Pavlovici Cehov nr.32 0722275842 m_czili@yahoo.com
2. SC SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU TAU TMHD SRL THIRT ELENA TIMISOARA Timisoara, bv. Republicii, nr.27-29 07585015664 serviciimedicaleacasa@gmail.com
3. SC HUMANA LIFE MED SRL MICU DUMITRU NICOLAE TIMISOARA  Timisoara, str. Vasile Loichita nr. 1-3,SAD 6A, sc.C, cam.3 0723275933 humana_lifemed@yahoo.com
4. SC EXOMED SRL NEGRU DAN ALEXANDRU TIMISOARA  Timisoara, str.Dr.Ioan Bontila, nr.1 0256224842
0722437005
drnegru@yahoo.com
5. SC SERVICII MEDICALE HC SRL TRIPON DAN-LUCIAN TIMISOARA Timisoara, str. Glad nr. 35 A 0733975820 dantripon@gmail.com

Acces spital

Folosind harta interactivă de pe pagina de contact puteți alege cea mai simplă cale de acces.

Criterii de acces prioritar pentru consultatii in ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj

 • Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale, opțiuni politice sau antipatii personale.
 • Consultațiile vor fi efectuate în timpul programului de lucru al fiecărui medic pe baza de programare la consultatie, pacienții programați fiind cei care au prioritate, exceptie fiind femeile gravide sau care au copii sub 1 an cât și pacienții în vârstă cu o patologie și simptome subacute.
 • Pacientul cu bilet de trimitere va fi reprogramat pentru o zi ulterioara dacă pacientul nu reprezinta o urgenta sau daca sunt deja prea multi pacienti programati pentru ziua in curs.

Reclamaţii şi sugestii

Daca aveți o reclamație sau o sugestie legată de relația cu Spitalul Municipal "DR. TEODOR ANDREI" Lugoj, vă rugăm sa ne trimiteți un e-mail pe adresa: municipal.lugoj@smlugoj.ro sau să completați formularul de pe pagina de contact.