Cereri de acces

Cereri de Acces

Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj primeşte, analizează şi soluţionează solicitări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD.

RGPD oferă persoanelor vizate dreptul de a accesa informațiile personale pe care le deține Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj. Scopul unei astfel de solicitări de acces este de a da posibilitatea persoanelor vizate să confirme exactitatea datelor cu caracter personal și de a verifica legalitatea prelucrării pentru a le permite, dacă este necesar, exercitarea drepturilor prevăzute de regulament.

Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj trebuie să răspundă tuturor solicitărilor de acces ȋntr-un termen de maxim 30 de zile, informațiile fiind oferite în mod normal gratuit.
Solicitările se înaintează personal sau de către mandatarul persoanei vizate care este soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv. În cazul soţilor sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv, se anexează o declaraţie pe propria răspundere semnată de petiţionar, iar în cazul altor persoane, se anexează procura notarială.

Solicitările trimise se semnează olograf sau electronic, iar în cazul petiţiilor trimise electronic care nu pot fi semnate, Responsabilul cu Protecţia Datelor desemnat de Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise electronic.
Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a unei solicitări este obligatorie furnizarea următoarelor date ale solicitantului: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă. În cazul în care solicitarea este depusă electronic este obligatorie furnizarea adresei de poştă electronică a solicitantului.

De asemenea, atunci când se constată că datele completate în solicitare sau în documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Responsabilul cu Protecţia Datelor desemnat de Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj poate cere persoanei vizate să transmită informaţii suplimentare pentru a putea analiza sau rezolva solicitarea. Un nou termen de cel mult 30 de zile poate să curgă de la data furnizării de informaţii suplimentare.
În cazul în care o persoană adresează mai multe solicitări, pentru aceleaşi chestiuni, acestea se conexează, solicitantul urmând să primească un singur răspuns care face referire la toate solicitarile primite.
În cazul în care o personă revine cu o nouă solicitare prin care reclamă aceleaşi aspecte semnalate într-o solicitare anterioară la care a primit răspuns, solicitarea se anexează la prima solicitare şi se clasează, fără a se mai trimite un răspuns solicitantului.

Atunci când o solicitare este în mod vădit nefondată sau excesivă, în special din cauza caracterului ei repetitiv, Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza tratarea acesteia. Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii revine Responsabilul cu Protecţia Datelor desemnat de Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj.
Pentru mai multe detalii despre depunerea unui solicitări, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail dpo@smlugoj.ro

Formular exercitare drepturi conform Regulamentului UE 679/2016

Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale pentru pacienti internati - Anexa 3 Norme

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale pentru pacienti internati - Anexa 5 Norme